กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
ที่มา : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สำนักราชเลขาธิการ, 2515
 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๖


เมื่อวานนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ไปยังสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนบุญวัฒนา ณ จังหวัดนครราชสีมา และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี


เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จถึงสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ออกจากสนามบินเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดนครราชสีมา


เวลา ๑๒.๑๕ น. เสด็จถึงสนามบินจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตำรวจโท ระดม มหาศรานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลโท พโยม พหุลรัตน์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๒ นายคมกริช นุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พลตำรวจตรี ไชยสิทธิ์ เศกสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจ ภูธรเขต ๓ พลตำรวจตรี มโน สมิตตะพินธุ ผู้บังคับการตำรวจชายแดนภาค ๒ กราบบังคมทูล รายงาน ตามลำดับ นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ โตบุญมี ผู้บังคับการกองบิน ๓ จังหวัดนครราชสีมา กราบบังคมทูลรายงาน และเชิญเสด็จไปยังแท่นรับการถวายความเคารพ ผู้บังคับการ กองเกียรติยศ กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานเชิญทรงตรวจแถวกองเกียรติยศ เมื่อทรงตรวจแถวกองเกียรติยศแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมี พระราชปฏิสันถารกับบรรดาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน พร้อมทั้งภริยา ที่มารอเฝ้า ฯ รับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อถึง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หยุดรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จลงไปทรงวางพวงมาลา แล้วเสด็จพระราช ดำเนินต่อไป ซึ่งในระยะนี้มีประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ทำให้รถยนต์พระที่ นั่งเคลื่อนที่ได้อย่างเชื่องช้า


เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จถึงบริเวณพิธี นายอภัย จันทวิมลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯ รับเสด็จ แล้วกราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคที่ดินและ ทุนทรัพย์สร้างโรงเรียนเฝ้าทลละอองพระบาท เสร็จแล้วเสด็จไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการสร้างโรงเรียน ซึ่งนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ร้อยโท รส มาศิริ และสิบเอก สมศักดิ์ เจริญพจน์ น้อมเกล้าฯ ถวายเงินและที่ดิน เพื่อจัดสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แล้วเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จไปยังพิธีมณฑลทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และศิลาฤกษ์ ลงในหลุม เมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จไปทรงเยี่ยม ราษฎรที่รอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอยู่ในบริเวณโรงเรียน


เวลา ๑๓-๓๕ น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประกอบพิธีไป สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี เพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกระยาหาร กลางวัน

เวลา ๑๕.๒๐ น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามบินนครราชสีมา ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สำนักราชเลขาธิการ, 2515

 
ที่มา : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สำนักราชเลขาธิการ, 2515
 
ที่มา : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สำนักราชเลขาธิการ, 2515
 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=l-DwF7A0QeU
 
 
เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2516
 
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011