กลับสู่หน้าหลัก      
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
 
 
 
ทรงประกอบพิธีเปิดศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2540
 
 
ที่มา : http://thaitribune.org/contents/detail/377?content_id=29069&rand=1513032288
 
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นประดู่ป่า ”ต้นที่ 100 ล้าน” ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมพิธี ได้วางอุปกรณ์และอาวุธที่ใช้ในการตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณที่จะรักษาผืนป่าให้อยู่รอดตลอดไป ทั้งนี้ พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จมาในครั้งนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนมีความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ นำมาสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่เพียงเฉพาะชุมชนตำบลลำนางแก้ว แต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอปักธงชัยและจังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1011