สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานปรับปรุงลานวัฒนธรรม ระยะที่ ๒ ด้วยงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าของอาคาร ๑๐ และใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นลานเวทีกลางแจ้งสำหรับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และมีผลในทางอ้อมในด้านการป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย
 
     
     
     
     
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา