อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา Korat Museum

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044 009 009 ต่อ 1011

โทรสาร 044 253 097

 

 
 
เวลาเปิดให้บริการ
อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้บริการ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้บริการ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
 
การบริการ

          - บริการวิทยากรนำชม โดยหากเข้าชมเป็นหมู่คณะ รบกวนแจ้งล่วงหน้าได้ อย่างน้อย 3 วันทำการโดยประมาณ

          - บริการค้นคว้าเอกสารทางวัฒนธรรม ณ ห้องสมุดวัฒนธรรม บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา)

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
          - ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีก ได้แก่ หอศิลป์จินตนาการเป็น Art Gallery จัดแสดงผลงานทางศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่สอนทางด้านศิลปะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มีการแสดงเป็นวาระต้องมีการสอบถามการเข้าชมล่วงหน้า)

 

หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ระเบียบการเข้าชม
๑) แต่งกายสุภาพ ระวังกิริยามารยาท และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

๒) ไม่นำอาหาร หรือเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าในบริเวณพิพิธภัณฑ์

๓) ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อเพื่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือราชการ หรือกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๔) ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆ อนุญาตไว้เท่านั้น

๕) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอาคาร

๖) อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แต่ในกรณีการใช้ขาตั้งกล้อง ต้องไม่กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการชมของผู้อื่น

๗) ไม่ขีด เขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ลงบนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และอาคารสถานที่ในพิพิธภัณฑ์

๘)ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ

๙)ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพิพิธภัณฑ์

๑๐) ไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุด เสียหายหรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
 

 

          และแหล่งเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย ได้แก่

          1) ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม)

แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

 

 

          2) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา