อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา Korat Museum

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044 009 009 ต่อ 1011

โทรสาร 044 253 097

 

เรือนโคราช
 
 
เวลาเปิดให้บริการ
อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้บริการ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้บริการ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
 
การบริการ

          - บริการวิทยากรนำชม โดยหากเข้าชมเป็นหมู่คณะ รบกวนแจ้งล่วงหน้าได้ อย่างน้อย 3 วันทำการโดยประมาณ

          - บริการค้นคว้าเอกสารทางวัฒนธรรม ณ ห้องสมุดวัฒนธรรม บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา)

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
          - ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีก ได้แก่ หอศิลป์จินตนาการเป็น Art Gallery จัดแสดงผลงานทางศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่สอนทางด้านศิลปะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มีการแสดงเป็นวาระต้องมีการสอบถามการเข้าชมล่วงหน้า)

 

หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ระเบียบการเข้าชม
๑) แต่งกายสุภาพ ระวังกิริยามารยาท และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

๒) ไม่นำอาหาร หรือเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าในบริเวณพิพิธภัณฑ์

๓) ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อเพื่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือราชการ หรือกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๔) ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆ อนุญาตไว้เท่านั้น

๕) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอาคาร

๖) อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แต่ในกรณีการใช้ขาตั้งกล้อง ต้องไม่กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการชมของผู้อื่น

๗) ไม่ขีด เขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ลงบนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และอาคารสถานที่ในพิพิธภัณฑ์

๘)ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ

๙)ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพิพิธภัณฑ์

๑๐) ไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุด เสียหายหรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
 

 

          และแหล่งเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย ได้แก่

          1) ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม)

แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

 

 

          2) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา