ระเบียบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
 
 
   
 ระเบียบการเข้าชม  

๑) แต่งกายสุภาพ ระวังกิริยามารยาท และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

๒) ไม่นำอาหาร หรือเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าในบริเวณพิพิธภัณฑ์

๓) ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อเพื่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือราชการ หรือกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๔) ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆ อนุญาตไว้เท่านั้น

๕) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอาคาร

๖) อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แต่ในกรณีการใช้ขาตั้งกล้อง ต้องไม่กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการชมของผู้อื่น

๗) ไม่ขีด เขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ลงบนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และอาคารสถานที่ในพิพิธภัณฑ์

๘)ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ

๙)ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพิพิธภัณฑ์

๑๐) ไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุด เสียหายหรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา