แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
   
 แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

  

          - ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ หอศิลป์จินตนาการเป็น Art Gallery จัดแสดงผลงานทางศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่สอนทางด้านศิลปะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

          และแหล่งเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย ได้แก่

          1) ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

 

          2) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

   
 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา