คณะกรรมการชุดต่างๆ ในการดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 
 
   

คณะกรรมการควบคุมงาน
จ้างเขียนแบบพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(งานจ้างเขียนแบบพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา)
1. นางวิลาวัลย์  วัชระเกียรติศักดิ์   ประธานธรรมการ
2. ผศ.เรืองชัย  บุญศักดิ์      กรรมการ
3. ดร.ไสว  กันนุลา   กรรมการ
3. นายเขมรัฐ  ปั่นตระกูล   กรรมการ

 

1. นางวิลาวัลย์  วัชระเกียรติศักดิ์   ประธานธรรมการ
2. ผศ.เรืองชัย  บุญศักดิ์      กรรมการ
3. ดร.ไสว  กันนุลา   กรรมการ
3. นายเขมรัฐ  ปั่นตระกูล   กรรมการ
   
คณะกรรมการเขียนบทการจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ
และเนื้อหาประกอบการจัดแสดง
1. นางวิลาวัลย์  วัชระเกียรติศักดิ์   ประธานธรรมการ
2. นายชุตินันท์ ทองคำ กรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย ปิยรัตน์ กรรมการ
4. นายภูมรินทร์ วาลี กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ พรมโสภา กรรมการ
6. นายผจญศักดิ์ ใหญ่ผา กรรมการ
1. ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ประธานธรรมการ
2. ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองประธานกรรมการ
3. ผศ.นฤมล ปิยะวิทย์ กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ กรรมการ
5. ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว กรรมการ
6. ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง กรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์ นิลวร กรรมการ
8. นายสุชาติ พิมพ์พันธุ์ กรรมการ
9. นางสาวรัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ กรรมการ
10. นางสาวสมฤทัย ปิยรัตน์ กรรมการ
11. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
12. ดร.ไสว กันนุลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายชุตินันท์ ทองคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานประกวดราคา
จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ ประธานธรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ กรรมการ
3. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ กรรมการ
4. ดร. ไสว กันนุลา กรรมการ
5. นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล กรรมการ
1. ผศ.สิงห์โต เพร็ชไพโรจน์ ประธานธรรมการ
2. ดร.ไสว กันนุลา กรรมการ
3. นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล กรรมการ
4. นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช กรรมการ
5. นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยม กรรมการและเลขานุการ
6. นางแสงจันทร์ แยกโคกสูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2. ดร.ไสว กันนุลา ผู้ควบคุมงาน
3. นายรัฐพล เข็มทอง ผู้ควบคุมงาน
4. นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล ผู้ควบคุมงาน
5. นายชุตินันท์ ทองคำ ผู้ควบคุมงาน
1. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานธรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ กรรมการ
3. นายรัฐพล เข็มทอง กรรมการ
4. นายรัฐพล สระเพร็ช กรรมการ
5. นายชุตินันท์ ทองคำ กรรมการ
   
คณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ร่วมดำเนินการ  
1. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการ
2. อาจารย์เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการ
3. อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ รองผู้อำนวยการ
4. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการ
5. อาจารย์โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ รองผู้อำนวยการ
 

 

 

 

 

   
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา