สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบรรพชนคนไทย ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงชนรุ่นหลัง ให้ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ จรรโลง สืบสานต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจในการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่น ตามปรัชญาที่ว่า

สืบสานมรดกวัฒนธรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่วิถีชีวิตที่ดีงาม

   
รายนามผู้บริหาร

 

. พ.ศ. 2518 – 2527 ว่าที่ ร.ต.ถาวร สุบงกช หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

๒. พ.ศ. 2527 – 2530 ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

๓. พ.ศ. 2530 – 2534 ผศ. สนอง โกศัย หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

๔. พ.ศ. 2534 – 2542 ผศ. นฤมล ปิยวิทย์ หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

๔. พ.ศ. 2542 – 2546 ผศ. นฤมล ปิยวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม

๕. พ.ศ. 2546 – 2547 ผศ. กมลทิพย์ กสิภาร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม

๖. พ.ศ. 2547 – 2556 นางวิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2 วาระ)

๗. พ.ศ. 2556 - 2565 ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2 วาระ)

๘. พ.ศ. 2565 - ปัจจุบันผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.เรขา อินทรกำแหง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   

ประวัติความเป็นมา


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายังเป็นวิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕ ที่กำหนดฐานะและบทบาทของวิทยาลัยครูให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะของครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิชาการแก่สังคม จึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบำรุง รักษา พัฒนาและเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ทั้งส่วนของท้องถิ่นและของชาติมาตั้งแต่บัดนั้น

         พ.ศ.๒๕๑๙ กองวัฒนธรรม กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัด “หน่วยประเคราะห์ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

        พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในวิทยาลัยครูจึงเปลี่ยนจากหน่วยประเคราะห์ มาเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

         พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อปกป้องรักษาส่งเสริมเผยแพร่ ปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ จัดตั้งหอวัฒนธรรมขึ้นครั้งแรก โดยมีว่าที่ ร.ต. ถาวร สุบงกช  เป็นหัวหน้าศูนย์ในขณะนั้น และใช้อาคาร ๕ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

         พ.ศ. ๒๕๒๘  ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ย้ายสำนักงานของศูนย์มาอยู่ที่ชั้นล่างของห้อง ๑๐.๒๑ อาคาร ๑๐  โดยใช้ห้อง ๕๑๔-๕๑๕  เป็นหอวัฒนธรรม เหมือนเดิม

         พ.ศ. ๒๕๒๙  รศ.ดร. ทองคูณ หงส์พันธุ์  อธิการบดีวิทยาลัยครู ขณะนั้น ได้ย้ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูนครราชสีมาและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ไปอยู่ที่ อาคาร ๒ ซึ่งเป็นอาคารเก่าดั้งเดิมของสถาบัน

         พ.ศ. ๒๕๓๑ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอความร่วมมือตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ในวิทยาลัยครูนครราชสีมา

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการเคลื่อนย้าย อาคาร ๑ ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ตั้งอยู่หน้าสถาบันไปทางทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล ผศ. อุทัย เดชตานนท์ อธิการบดีในขณะนั้นให้ย้ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไปอยู่ที่อาคาร ๑

         พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มาเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม” 

         พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานนะสถาบันราชภัฏทั่วประเทศขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนส่วนราชการอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักศิลปวัฒนธรรมเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” จวบจนปัจจุบัน

         พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการรื้อถอนอาคาร ๑ เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์รวมกิจการนักศึกษาและหอประชุมนานาชาติ ดังนั้นในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงได้ย้ายมาตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ อาคาร ๓๑ อาคารเรียนรวม และในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ย้ายมาตั้งสำนักงานถาวร ณ อาคาร ๑๐ (อาคารของคณะวิทยาศาสตร์เดิม)  จวบจนปัจจุบัน

 

 

   
   
   

อาคาร 1 เคยเป็นที่ตั้งของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รื้อถอนไปแล้ว)
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กิจการนักศึกษา และยิมนีเซียมของมหาวิทยาลัย

   

อาคาร 10 อาคารสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปัจจุบัน
ซึ่งบริเวณชั้น 2 เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

   

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา