เบื้องหลังการทำงาน การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 
 

สำรวจโบราณวัตถุที่เคยจัดแสดง ณ อาคาร 1

การประชุมหาแนวทางการออกแบบ

การประชุมตรวจสอบแบบการก่อสร้าง

อาคาร 10 ก่อนการก่อสร้าง

ปรับระดับพื้นที่

เริ่มงานผนัง-โครงคร่าว

งานผนัง งานฝ้า

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา

การประชุมติดตามการก่อสร้าง (ผู้บริหารสำนักฯ)

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน

ติดตั้งโฟเมกาบริเวณห้องมหานครแห่งอีสาน

งานกระเบื้อง

งานบ้านทรงไทยจำลอง

ติดตั้งโบราณวัตถุชิ้นใหญ่

งานระบบไฟ

งานระบบไฟ

งานผนังเลืยนแบบถ้ำ

งานผนังเลืยนแบบถ้ำ

ติดตั้งโบราณวัตถุ ชิ้นเล็ก

ติดตั้งโบราณวัตถุ ชิ้นเล็ก

ติดตั้งโครงกระดุกมนุษย์

การประชุมคณะกรรมตรวจการจ้าง

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน

การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง

การประชุมคณะกรรมการตจวจการจ้างฯ

การประชุมคณะกรรมการตจวจการจ้างฯ

   
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา