สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานปรับปรุงลานวัฒนธรรม ระยะที่ ๓ ด้วยงบประมาณ จำนวน  920,200 บาท (-เก้าแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์พิมายก่อสร้าง  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าของอาคาร ๑๐ และใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นลานเวทีกลางแจ้งสำหรับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และมีผลในทางอ้อมในด้านการป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย
 
 
 
ก่อนปรับปรุง 16 ก.ย. 2560 1 เมษายน 2560 1 เมษายน 2560 (รื้อสายไฟ)
     
5 เมษายน 2560 5 เมษายน 2560 8 เมษายน 2560
     
11 เมษายน 2560 11 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560
     
25 เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 26 เมษายน 2560
     
2 พฤษภาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560 4 พฤษภาคม 2560
     
4 พฤษภาคม 2560 11 พฤษภาคม 2560 11 พฤษภาคม 2560
     
12 พฤษภาคม 2560 18 พฤษภาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560
     
20 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560
     
24 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560
     
26 พฤษภาคม 2560 27 พฤษภาคม 2560 27 พฤษภาคม 2560
     
27 พฤษภาคม 2560 29 พฤษภาคม 2560 29 พฤษภาคม 2560
     
30 พฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม 2560 1 มิถุนายน 2560 - งานฉาบภายใน
     
2 มิถุนายน 2560 - ฉาบภายใน ใส่ใบเสมา 2 มิถุนายน 2560 - ฉาบภายใน ใส่ใบเสมา 3 มิถุนายน 2560
     
4 มิถุนายน 2560 5 มิถุนายน 2560 5 มิถุนายน 2560
     
6 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2560 9 มิถุนายน 2560
     
12 มิถุนายน 2560 13 มิถุนายน 2560 14 มิถุนายน 2560
     
 
15 มิถุนายน 2560 15 มิถุนายน 2560  
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา