KM Team ได้พิจารณาร่วมกันโดยเลือกใช้ Model การใช้การความรู้ 7 ขั้นตอนของ กพร.
 

วันเดือนปี

กิจกรรม / การดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ต.ค. 59

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สร้างกลไก

- โครงการจัดการความรู้ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ม.ค. 60

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการผลักดันยุทศาสตร์ของสำนักฯ และมหาวิทยาลัย

ค้นหา
องค์ความรู้

- การประชุมระดมความคิดเห็น ประเด็นการจัดการความรู้

มี.ค. 60

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้

สร้างระบบ

- แผนปฏิบัติการจัดการความรู้

มี.ค. 60

การวิเคราะห์ความครอบคลุมของเนื้อหาโดยใช้ Mind Map

การสร้างและแสวงหา
องค์ความรู้

- ผล Mind Map

มี.ค. – พ.ค.  60

การระดมข้อคำถามจากผู้มาเยี่ยมชมเรือนโคราช (ไม่ต่ำกว่า 112 ข้อคำถาม)

การสร้างและแสวงหา
องค์ความรู้

- การระดมข้อคำถาม

เม.ย. 60

การทัศนศึกษา ณ ห้องไทยนิทัศน์ศึกษาและวัฒนธรรมอาเซียน มทส.

การสร้างและแสวงหา
องค์ความรู้

- สรุปผลอย่างสั้นจากการดูงาน 

และการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน

เม.ย. 60

การจำแนกแยกประเภท กลุ่มของข้อคำถาม-คำตอบ

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

- กลุ่มข้อคำถาม คำตอบ และหัวข้อองค์ความรู้

มิ.ย. 60

จัดทำร่างเอกสาร

ประมวลผล กลั่นกรอง

- ได้ร่างเอกสาร

ก.ค. 60

การตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารองค์ความรู้โดยบุคลากรของสำนัก

ประมวลผล กลั่นกรอง

- นำผลไปปรับปรุงแก้ไข

ก.ค. 60

การตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารองค์ความรู้โดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของสำนัก

ประมวลผล กลั่นกรอง

- นำผลไปปรับปรุงแก้ไข

ส.ค. 60

จัดพิมพ์เอกสารออกเผยแพร่ ไปยังหน่วยงานเครือข่าย

การเข้าถึง
ความรู้

- ได้เอกสารฉบับสมบูรณ์

ส.ค. 60

การนำความรู้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต อาทิ facebook.com เว็บไซต์ของสำนักฯ เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

การเข้าถึง
ความรู้

- การนำความรู้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต อาทิ facebook.com เว็บไซต์ของสำนักฯ เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ส.ค. 60

การประชุมทบทวน แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้

การแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

- การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

ก.ย. 60

การจัดนิทรรศการในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show and Share

การแลกเปลี่ยนความรู้ภายนอกองค์กร

- การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการจัดการความรู้

ก.ย. 60

- การประเมินผล (พูดคุยสรุปการดำเนินงาน)

- การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำองค์ความรู้

การเรียนรู้

- รายงานสรุปผลการจัดการความรู้

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา