หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการความรู้
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการโครงการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดการความรู้ใน หัวข้อ “องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” และได้เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ : NRRU Show & Share 2017 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งปรากฏว่าสำนักศิลปะฯ คว้าไป ๒ รางวัล คือ ๑) ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรม และ ๒) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการจัดแสดงนิทรรศการ

และได้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์พื้นที่เรือนโคราชให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่ชาวราชภัฏนครราชสีมาจะภาคภูมิใจในความสำเร็จในการสร้างเรือนโคราชด้วยการบริจาคของคณะศิษย์เก่าร่วมกับการหนุนเสริมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้กิจกรรมนี้ ยังเป็นกิจกรรมตัวอย่างที่กลุ่มงานหอวัฒนธรรมจะบันทึกผลการทำงานเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการเรือนโคราชเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมากที่สุด

 
ผลการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ (บางส่วน)
Powerpoint นำเสนอในการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี ด้านศิลปวัฒนธรรม บทความ นำเสนอในงาน Show & Share Mind Map โครงสร้างเนื้อหาเรือนโคราช  
       
 
 
 
สถานะการดำเนินการ : เสร็จสิ้นกระบวนการ
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา