เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดำเนินการจัดสร้างโดย คณะศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
     
ภาพถ่ายโดย นายชุตินันท์ ทองคำ
หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา