สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ถิ่นที่มีความหลากหลาย ผ่านช่องทางและเทคนิคต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ควบคู่กับการสืบทอดให้คงอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ โดยในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนี้ จึงทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่เคยดำรงสืบทอดต่อกันมาช้านาน เป็นแรงผลักที่ทำให้ต้องเกิดการปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมโดยนำระบบออนไลน์มาเป็นช่องทางใหม่ เพื่อสร้างการเข้าถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์เสมือน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรูปแบบออนไลน์โดยไม่ต้องต้องเดินทางมาร่วมในสถานที่จริง

ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับกระบวนการทัศน์ในการทำงาน จึงได้กำหนดประเด็นในการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารเพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและจากผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาให้ชัดเจนเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และแบ่งปันแลกเปลี่ยนรู้ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อองค์ความรู้ :

เทคนิคการสื่อสารเพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้

บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้การบริการฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเกิดการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับจากการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้ใช้ข้อมูล บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา