หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการความรู้
 
สถานะการดำเนินการ : อยู่ในระหว่างดำเนินการ
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา