“คลังวัตถุพิพิธภัณฑ์” เป็นศูนย์กลางเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ไม่ได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มาสงวนรักษา จัดเก็บในสภาพที่เหมาะสมเพื่อลดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา โดยยึดหลักการจำแนกตามประเภทของวัตถุ รวมถึงเป็นที่สำหรับศึกษาค้นคว้ารายละเอียดโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดังนั้นการมีคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เป็นระบบจะทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดสร้างห้องคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ในบริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร 10 และเริ่มใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นับได้ว่าเป็นช่วงของการวางแผนการบริหารจัดการและการทดลองการให้บริการ ดังนั้นจึงนำมาสู่การจัดการความรู้ที่บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อค้นหาแนวทาง หลักปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทขององค์กรในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ไม่ได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดเก็บรักษาและจัดระบบ มีความปลอดภัย ลดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และสามารถให้บริการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้สนใจได้ง่ายและสะดวก
ชื่อองค์ความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้การบริการฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ เพื่อค้นหาแนวทาง หลักปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทขององค์กรในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ไม่ได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดเก็บรักษาและจัดระบบ มีความปลอดภัย ลดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และสามารถให้บริการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้สนใจได้ง่ายและสะดวก
ผลสัมฤทธิ์ คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 เรื่อง
       
     
      ดร.ไสว กันนุลา
หัวหน้าสำนักงาน
       
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นางวราภรณ์ พิลาบุตร นางขวัญเรือน ทองตาม
       
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ นางสาวสมฤทัย ปิยะรัตน์ นายพรมงคล นาคดี นายชุตินันท์ ทองคำ
(เลขานุการ KM)
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา