KM Team ได้พิจารณาร่วมกันโดยเลือกใช้ Model การใช้การความรู้ 7 ขั้นตอนของ กพร.
 
  วันเดือนปี กิจกรรม / การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สร้างกลไก -โครงการจัดการความรู้
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. เม.ย. 59 การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการผลักดันยุทศาสตร์ของสำนักฯ และมหาวิทยาลัย ค้นหา
องค์ความรู้
- การประชุมระดมความคิดเห็น ประเด็นการจัดการความรู้
3. เม.ย. 59 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สร้างระบบ - แผนปฏิบัติการจัดการความรู้
4. เม.ย. - พ.ค. 59 การวิเคราะห์ลักษณงานโดยใช้ Mindmap
และ การรวบรวม ทบทวนองค์ความรู้จากเอกสาร
การแสวงหา
องค์ความรู้
- เอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์โบราณวัตถุ หรือการดูแลพิพิธภัณฑ์
5. เม.ย. - พ.ค. 59 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสวงหา
องค์ความรู้
การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดูแลวัตถุพิพิธภัณฑ์ โดยการสัมมนา หรือการศึกษาดูงาน
6. พ.ค. 59 การนำองค์ความรู้มาเรียบเรียงให้เป็นระบบในรูปแบบเอกสาร การจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ
- ได้ร่างแผนการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. พ.ค. - ก.ค. 59 การประชุมตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารองค์ความรู้โดยบุคลากรของสำนัก การกลั่นกรองความรู้ - การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารองค์ความร
8. พ.ค. - ก.ค. 59 การตรวจสอบเนื้อหาในร่างเอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การกลั่นกรองความรู้ - ระบุผู้ทรงคุณวุฒิ
- การตรวจสอบเนื้อหาในร่างเอกสาร
9. ก.ค.59 การจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว หรือจัดนิทรรศการ การเข้าถึง
ความรู้
- ไ้ด้แผ่นพับ ใบปลิว หรือจัดนิทรรศการ นำเสนอผลการจัดการความรู้
10. ก.ค. 59 การนำความรู้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต อาทิ facebook.com เว็บไซต์ของสำนักฯ เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา การเข้าถึง
ความรู้
- การนำความรู้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต อาทิ facebook.com เว็บไซต์ของสำนักฯ เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
11. ส.ค. 59 การประชุมทบทวน แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร - การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
12. ระบุภายหลัง การจัดนิทรรศการในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show and Share 2016 การแลกเปลี่ยนความรู้ภายนอกองค์กร - การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการจัดการความรู้
13. ส.ค. 59 การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำองค์ความรู้ การเรียนรู้ - รายงานสรุปผลการจัดการความรู้
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา