มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงวัตถุสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคมหานครของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน โดยก่อตั้งขึ้นในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การบริหารงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติด้วยวิธีการที่หลากหลายตามเป้าหมาย ข้อมูลปัจจุบันในปี พ.ศ. 2560 มีผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมามากกว่า 6,000 คน และในจำนวนนี้เป็นผู้เยี่ยมชมที่เป็นชาวต่างประเทศมากถึงร้อยละ 18.2 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีสถิติดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกำลังได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

การดำเนินงานเพื่อให้ตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในยุคนี้ อันประกอบไปด้วยทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีอีกทั้งยังทักษะชีวิตและอาชีพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาองค์กรผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยนำจุดเด่นขององค์กรในด้านการให้บริการที่ดีแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเครือข่ายทางวิชาการและการปฏิบัติงานมาสร้างศักยภาพโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรตลอดจนมีการทบทวนการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เป็น “นักสื่อความหมาย” หรือมัคคุเทศก์ให้ความรู้ในพิพิธภัณฑ์

ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงนำวิธีการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งภายในตัวบุคคลและภายนอกจากผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาให้ชัดเจนเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่สะดุด นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสูงต่อไป

 
ชื่อองค์ความรู้ :

การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้

1. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. บุคลากรสายสนับสนุน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้การบริการฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแทนกันได้
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่เป็นชาวต่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผู้ใช้ข้อมูล

บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการบริการที่มีความสะดวกและพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

คู่มือปฏิบัติงานของนักสื่อความหมาย จำนวน 1 เรื่อง

  บุคลากรสามารถต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาได้
แผนการจัดการความรู้ ปี 2561
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา