หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการความรู้
ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้ สายสนับสนุน ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
ผลการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่
แผ่นพับสรุปผลการดำเนินการ บทความ หนังสือรวมแนวปฏิบัติที่ดี
km ม.ราชภัฏนครราชสีมา
     
คู่มือนักสื่อความหมาย พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
(สรุปเนื้อหาภาษาไทย จุดเน้น จุดเด่น)
30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย รายงานสรุปการดำเนินงาน
 
สถานะการดำเนินการ : เสร็จสิ้นกระบวนการ
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา