KM Team ได้พิจารณาร่วมกันโดยเลือกใช้ Model การใช้การความรู้ 7 ขั้นตอนของ กพร.
 
แผนการจัดการความรู้ ปี 2561
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา