หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการความรู้
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU Show & Share 2019
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ม.ราชภัฏนครราชสีมา
 
 
นายชุตินันท์ ทองคำ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะ" ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
สถานะการดำเนินการ : เสร็จสิ้นกระบวนการ
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา