แผนการจัดการความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้
   
 
 

การสร้างและการแสวงหาความรู้ โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      1. พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ Yangon National Museum ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561
สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน
 
2. การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักในแหล่งเรียนรู้ โดยนายชุตินันท์ ทองคำ ประเด็น “ลักษณะและประเภทของผู้ชมในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา”
เอกสารประกอบการบรรยาย
3. การแบ่งปันความรู้จากการเข้าพัฒนาศักยภาพการทำสื่อในงานประชาสัมพันธ์ จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (บูรณาการกับแผนพัฒนาบุคลากร) โดย นายอัครพล อินทกูล นักประชาสัมพันธ์ ประเด็น “สื่อที่สามารถปรับใช้ได้ในงานพิพิธภัณฑ์”
 
จัดทำร่างทิศทางการชมของผู้ชมตามอัธยาศัย
 
จัดทำร่าง ข้อมูลเนื้อที่จัดแสดงแบบย่อ และใช้ประกอบการทำ VDO
 
คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิจารณา ตรวจสอบข้อมูล
 
ติดตั้ง รอยเท้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชม
   
สร้าง QR Code
เผยแพร่ VDO บน Youtube
 
จัดทำเนื้อหาประกอบการชม อย่างย่อ
 
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU Show & Share 2019
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ม.ราชภัฏนครราชสีมา
 
 


 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- มีการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนมา โดยอาศัยบรรยากาศอย่างไม่เป็นทางการ
- การเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย โดยเฉพาะมุมมองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมโดยใช้องค์ความรู้ในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว

 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา