หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการความรู้
รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
 
แนวปฏิบัติที่ดี
1. การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (เรียนรู้พร้อมกับการพัฒนา) ในการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดสร้างยุ้งข้าวโบราณ
2. การปรับตัวการทำงานในยุคของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้
3. การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกัน คือ การจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดสร้างยุ้งข้าวโบราณ
4. การทำงานร่วมกับเครือข่ายคณะศิษย์เก่าเพื่อสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรม
5. ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราช
 
           
 
 
สถานะการดำเนินการ : เสร็จสิ้นการดำเนินงาน
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา