พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum
 
 
สถิติการให้บริการ ย้อนหลัง : 2557 : 2558 : 2559 : 2560 :
 
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการให้บริการในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เริ่มดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่แรกเริ่มให้บริการ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ประกอบไปด้วย ข้อมูลปริมาณของผู้มาเยี่ยมชมจำแนกเป็นรายเดือน ข้อมูลร้อยละประเภทของผู้มาเยี่ยมชม ข้อมูลแสดงร้อยละของที่มาการรู้จัก ข้อมูลลักษณะการเข้าชมเป็นกลุ่มหรือมาเดี่ยว และข้อมูลนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบชาวไทยกับต่างประเทศ

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดย กลุ่มงานหอวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
01. มกราคม 01. มกราคม 01. มกราคม  
02. กุมภาพันธ์ 02. กุมภาพันธ์ 02. กุมภาพันธ์  
03. มีนาคม 03. มีนาคม 03. มีนาคม 03. มีนาคม
04. เมษายน 04. เมษายน 04. เมษายน 04. เมษายน
05. พฤษภาคม 05. พฤษภาคม 05. พฤษภาคม 05. พฤษภาคม
06. มิถุนายน 06. มิถุนายน 06. มิถุนายน 06. มิถุนายน
07. กรกฎาคม 07. กรกฎาคม 07. กรกฎาคม 07. กรกฎาคม
08. สิงหาคม 08. สิงหาคม 08. สิงหาคม 08. สิงหาคม
09. กันยายน 09. กันยายน 09. กันยายน 09. กันยายน
10. ตุลาคม 10. ตุลาคม 10. ตุลาคม 10. ตุลาคม
11. พฤศจิกายน 11. พฤศจิกายน 11. พฤศจิกายน 11. พฤศจิกายน
12. ธันวาคม 12. ธันวาคม 12. ธันวาคม 12. ธันวาคม
 
ลำดับ รายละเอียด ชนิดของไฟล์
1. ความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2558 Zip Files (PDF)
 
ลำดับ รายละเอียด ชนิดของไฟล์
1. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง มีนาคม 2557 – 30 กันยายน 2557

PDF
2. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 (รอบที่ 1)
PDF
3. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558 (รอบที่ 2)
PDF
4. สรุปผล : การดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2558

Microsoft Word (docx)
5. เอกสารประกอบการนำเสนอการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : แหล่งเรียนรู้มีชีวิต ซุมโคราช
นำเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อ 4 เมษายน 2559
ไฟล์ปก คลิ๊กที่นี่
PDF Files
6. การพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
“โคราชประตูแห่งการท่องเที่ยวอีสาน” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
7 รายงานผลการดำเนินงาน การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
8. รายงานผลการดำเนินงาน การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดใน Google Chrome
 

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา