พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หรือว่าจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 
 
สถิติการให้บริการ ย้อนหลัง : 2557 : 2558 : 2559 : 2560 : 2561 : 2562 : 2563: 2564
 
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติจำแนกเป็นรายเดือน
 
ลำดับ รายละเอียด ชนิดของไฟล์
1. ความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2558 Zip Files (PDF)
 
ลำดับ รายละเอียด ชนิดของไฟล์
1. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง มีนาคม 2557 – 30 กันยายน 2557

PDF
2. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 (รอบที่ 1)
PDF
3. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558 (รอบที่ 2)
PDF
4. สรุปผล : การดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2558

Microsoft Word (docx)
5. เอกสารประกอบการนำเสนอการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : แหล่งเรียนรู้มีชีวิต ซุมโคราช
นำเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อ 4 เมษายน 2559
ไฟล์ปก คลิ๊กที่นี่
PDF Files
6. การพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
“โคราชประตูแห่งการท่องเที่ยวอีสาน” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
7 รายงานผลการดำเนินงาน การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
8. รายงานผลการดำเนินงาน การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดใน Google Chrome
 

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา