องค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา
 
 

ของโคราช เล่มที่ 1
สาขามนุษยศาสตร์

ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ ประเพณีความเชื่อ บุคคลสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ของดีโคราช เล่มที่ 2
สาขาศิลปะและภาษา

ศิลปกรรม ทั้งสถาปัตยกรรม จิตกรรม ประติมากรรม ภาษา วรรณกรรมของจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ของดีโคราช เล่มที่ 3
สาขาคหกรรมศิลป์

ความเป็นอยู่ของคนโคราช อาหารพื้นเมือง พืชผักสมุนไพร และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

ผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ของดีโคราช เล่มที่ 4
สาขาการกีฬาและนันทนาการ

การละเล่นพื้นบ้าน เพลง ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน

ผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

       

ของดีโคราช เล่มที่ 5
สาขาการช่างฝีมือ

ช่างฝีมือทุกชนิด เช่น งานปั้น งานหล่อ งานแกะสลัก งานจักรสาน งานหัตถกรรมอื่นๆ

ผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

เมืองเก่านครราชสีมา

กำแพงเมืองนครราชสีมา
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ กับการปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 14-15 มี.ค. 2545

ผู้แต่ง : นายสมเดช ลีลามโนธรรม นักโบราณคดี 4 สำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 นครราชสีมา

ประวัติ วัดบึง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง : ประวัติ วัดบึง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา

เมืองเก่านครราชสีมา

โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่
เมืองเก่านครราชสีมา

ผู้แต่ง : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


 

 

นามสกุลชาวโคราช

หนังสืออ่านประกอบการเรียนวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท์ ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3

ผู้แต่ง : อำมาต์โท พระยาสากลกิจประมวล
(ม.ล. แปลก ปาลกะวงศ์)

บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมา ปี
พ.ศ. 2557

ผู้แต่ง : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

เมืองเก่านครราชสีมา

นิทรรศการ "โคราชของเรา" โดย สำนักพิมพ์มติชน

ผู้แต่ง : สุจิตติ์ วงศ์เทศ

       
       

จดหมายเหตุนครราชสีมา พ.ศ. 2467

ที่มา : หอสมุดดำรงราชานุภาพ กรมศิลปากร

จดหมายเหตุนครราชสีมา พ.ศ. 2497
ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6,

ที่มา : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2480 (มีแผนที่เทศบาล)

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา และการพัฒนากฏหมายอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารของบกลางปี 2548 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       


กำแพงเมืองนครราชสีมา เอกสารประกอบการอบรม โคราช ประวัติศาสตร์และความทรงจำ

คุณสมเดช ลีลามโนธรรม
นักโบราณคดีชำนาญการ สำ
นักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

ธงประจำกองลูกเสือมณฑลนครราชสีมา

ใบเสมา วัดบึง พระอารามหลวง

งานวิจัย ของ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง
ส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มอญในจังหวัดนครราชสีมา

หนังสือของดีโคราช เล่ม 3 บันทึกจากโคราช สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

       

โบราณคดีนครราชสีมา

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทโคราช หนังสือที่ระลึกโอกาสเกษียนอายุราชการ ผศ.นฤมล ปิยวิทย์ 30 กันยายน 2550

ตำนานเมืองนครราชสีมา

นายโสภณ ศุภรินทร์
วุฒิอาสาธนาคารสมอง นครราชสีมา

ประวัติศาสตร์นครราชสีมา

ผู้แต่ง : นวลเพ็ญ ภานุรัตน์, อรุณวรรณ เหล่าภักดี, เปรมวิทย์ ท่อแก้ว

ภาษาโคราช

ผู้แต่ง : ผศ.นฤมล ปิยวิทย์

     
       

 

 

   
 
Google

ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาใน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา