การนำเสนอบทความและนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2021

- นายชุตินันท์ ทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความและนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2021 : Farsighted Museum: Sighting forward to Aging Society ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564 ในระบบออนไลน์

เรื่อง โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ : การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุผ่านสถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ

 

รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดการความรู้ใน หัวข้อ “ถอดรหัส ระหัดวิดน้ำโบราณ เทคโนโลยีชุมชนคนโคราช” และได้เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ : NRRU Show & Share 2021 ในระบบออนไลน์ ซึ่งปรากฏว่าสำนักศิลปะฯ คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ ในกลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา

 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ 2563

- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ 2563 ในการจัดการความรู้เรื่อง สืบสานวันวานกับการอนุรักษ์ยุ้งข้าวโบราณ วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

รางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการโครงการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดการความรู้ใน หัวข้อ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” และได้เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ : NRRU Show & Share 2017 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งปรากฏว่าสำนักศิลปะฯ คว้ารางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้ สายสนับสนุน ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

การนำเสนอบทความและนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018

- นายชุตินันท์ ทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความและนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018 : Museum Media : Connecting Museums, Converging People สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน บทความเรื่อง “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมากับการสื่อสารโดยใช้ฐานความรู้เป็นต้นทุน” ในกลุ่มหัวข้องานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลัก ในระหว่าง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดโดย มิวเซียมสยาม และภาคีร่วมจัดทั้งในและต่างประเทศ

คว้า 2 รางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการโครงการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดการความรู้ใน หัวข้อ “องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” และได้เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ : NRRU Show & Share 2017 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งปรากฏว่าสำนักศิลปะฯ คว้าไป ๒ รางวัล คือ ๑) ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรม และ ๒) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการจัดแสดงนิทรรศการ

และได้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์พื้นที่เรือนโคราชให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่ชาวราชภัฏนครราชสีมาจะภาคภูมิใจในความสำเร็จในการสร้างเรือนโคราชด้วยการบริจาคของคณะศิษย์เก่าร่วมกับการหนุนเสริมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้กิจกรรมนี้ ยังเป็นกิจกรรมตัวอย่างที่กลุ่มงานหอวัฒนธรรมจะบันทึกผลการทำงานเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการเรือนโคราชเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมากที่สุด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

การนำเสนอบทความและนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017

- นายชุตินันท์ ทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความและนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 : Museum Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution แกะปมแก้ปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทย บทความเรื่อง “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมากับบทบาทการเป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในกลุ่มหัวข้องานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลัก ในระหว่าง วันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดโดย มิวเซียมสยาม และภาคีร่วมจัดทั้งในและต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน “100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา”

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านการประกวดในโครงการ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา ความยาว 3-5 นาที เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ มรภ.นครราชสีมา โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ในชื่อผลงานคลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการนำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งถ่ายทำและผลิต ผลปรากฏว่าทาง มรภ.นครราชสีมา และได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย

นครราชสีมา

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา รับรางวัลจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัิติที่ดี
ด้านบริหารจัดการ 2 ปีซ้อน
และชนะเลิศการประกวดนิทรรศการ


จากมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 - 20 ตุลาคม 2559
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการทั่วไป
ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2015
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา