องค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา
 
ลำดับ เรื่อง ผู้เขียน
1. ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอารยธรรมขอมในประเทศไทย ผศ.มยุรี วีระประเสริฐ, อ.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. สังเขปประวัติวัฒนธรรมสมัยโบราณช่วยประมาณ 4,000 - 1,500 ปีมาแล้ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รศ.สุรพล นาถะพินธุ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ร่องรอยของบ้านเมืองโบราณสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.มยุรี วีระประเสริฐ, อ.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ตามรอย ปาจิต อรพิม บนเส้นทางสายตำนานไทยลาวเขมร ดร.รังสิมา กุลพัฒน์
5. ประวัติศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ หนังสือ 70 ปี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
6. น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญตามโบราณราชประเพณี หนังสือน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
7. นารีเรืองนาม พิมพ์ชำร่วยในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงวิบูลลักสม์ ชุณหะวัณ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ 17 เมษายน 2498 กระทรวงมหาดไทย
8    
 
 
Google

ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาใน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา