กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้โครงการพัฒนาเรือนพ่อคงฯ เป็นโครงการดีเด่น

ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2562

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 "โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชฯ" จากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562

 
“เรือนโคราช” ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนโคราชทั้งด้านชาติพันธุ์และงานช่างฝีมือ ที่จัดสร้างโดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลและดำเนินงานต่อยอดจากคณะศิษย์เก่าฯ โดยได้มีกระบวนการในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์รักษาภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) การรื้อ ขนย้าย และปรุงใหม่ในมหาวิทยาลัย ๒) การปรับภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช ๓)การส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลจากดำเนินงานเกิดเป็นกรรมที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมชัดเจน
ในปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาโครงการที่มีการดำเนินงานการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินงานต่อชุมชนหรือองค์กรต่างๆ โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชฯ”เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑ ใน ๑๐ โครงการจากทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินงานแก่ผู้สนใจต่อไป
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา