ภาพถ่าย เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
     
     
ถ่ายโดย นายชุตินันท์ ทองคำ,
หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา