มุมมอง 360 องศา ด้วย Google Street View บริเวณเรือนโคราช และยุ้งข้าว

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดยคุณอัครพล อินทกูล นักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา