พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญน้องๆ เยาวชน เข้ากิจกรรมกิจกรรม ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน รุ่นที่ 1 หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
น้องๆ จะพบกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมโคราช และฝึกปฏิบัติการการเป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์น้อย ดังนี้
   ฐานที่ 1. ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีการบูรณาความรู้อย่างหลากหลาย ทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ควรค่าที่คนโคราชจะได้รับรู้และนำไปสู่การก่อเกิดความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของตนที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งยังคงปรากฏชัดในปัจจุบัน โดยถูกเรียบเรียงและนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการร่วมกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ช่วยพัฒนาทั้งความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน รวมถึงเป็นการแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา
   ฐานที่ 2. ทัศนศึกษา ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

เรือนโคราช มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีลักษณะเด่นเฉพาะที่สะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นโคราช ที่มีความริเริ่ม มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศเฉพาะถิ่นโคราช ทำหน้าที่เป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวโคราช

 
   ฐานที่ 3. ศิลปินน้อยวาดภาพระบายสี
การฝึกปฏิบัติวาดภาพระบายสี ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา วิทยากรโดย อาจารย์โจม มั่นพลศรี และพี่ๆ จากหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
   ฐานที่ 4. ศิลปินน้อยนักจัดแสดงภาพในพิพิธภัณฑ์
การฝึกปฏิบัติการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทภาพวาด ซึ่งเป็นฝีมือน้องๆ เอง และจะจัดแสดงไว้ ณ เรือนโคราชฯ
 
   ฐานที่ 5. ศิลปินน้อยทำอาหาร ขนมพื้นบ้านโคราช
กิจกรรม “ศิลปินน้อยทำอาหารและขนมพื้นบ้านโคราช” เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกทำขนมท้องถิ่นของโคราช ได้แก่ การทำผัดหมี่โคราช และการทำขนมห่อ “ทำเอง กินเอง” พร้อมรับประทานอาหารที่เด็กๆ ทำขึ้นมาเอง
 

เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

และสนใจกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองโคราช วัฒนธรรมโคราช การชมพิพิธภัณฑ์ และการวาดภาพระบายสี

 

 

- เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

- จำกัดเพียง ๓๐ คนเท่านั้น

 
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น
 

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


โทร 044 - 253097


www.koratmuseum.com

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา