นครราชสีมา
 
 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้... พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

 
 
   

ศาลหลักเมือง


ศาลหลักเมือง ตัวศาลและเสาหลักเมืองที่เป็นของเดิมทำด้วยไม้ สร้างในระหว่างปี พ.ศ.2199 - พ.ศ. 2231 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์จากเวียงจันทน์ยกกองทัพมายึดเมืองนครนครราชสีมาได้โค่นทำลายศาลและเสาหลักเมือง เมื่อเจ้าอนุวงศ์ถอยทัพกลับไป เสาหลักเมืองนี้ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่ต่าง ๆ หลายแห่ง จนกระทั่งกลับมาตั้งอยู่ ณ ที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง แต่มิได้ตั้งไว้ในสภาพเก่าเนื่องจากมีผู้ทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยไม้ซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายของเดิมมาตั้งไว้แทน จนถึงปี พ.ศ. 2506 ข้าราชการพ่อค้าและ ประชาชน ได้ร่วมกันสร้างศาลขึ้นใหม่แทนศาลเดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรม โดยศาลใหม่เป็นศาลาแบบจตุรมุข กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร แล้วนำเสาหลักเมืองเดิมมาตั้งไว้เป็นการถาวร ส่วนเสาหลักเมืองที่ทำขึ้นใหม่นั้นได้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานสมเด็จมหาวีรวงศ์ กรมศิลปากรได้ขึ้น ทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480

   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา