นครราชสีมา
 
 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้... พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

 
 

 

 

วัดศาลาทอง

วัดศาลาทองเป็นวัดธรรมยุติเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเนิน เดิมบริเวณวัดเป็นป่าดงทึบ และมีพระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่ปางป่าเลไลยก์ ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นไม้ ต่อมามีผู้พบ จึงสร้างพระ อุโบสถคร่อมไว้ ในทุกปีระหว่างเทศกาลตรุษสงกรานต์ ได้มีพิธีไหว้พระพุทธรูปเป็นประจำ

ในวัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งถูกอัญเชิญมาจากเชียงตุง 4 องค์ แต่อยู่ที่วัด ศาลาทองเพียง 2 องค์ โดยทางราชการได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์ทององค์เล็กเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2496 และต่อมาได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ก่อด้วยปูนสร้างคร่อมพระเจดีย์องค์เล็ก ไว้ ส่วนพระบรมสารีริกธาตุอีก 2 องค์ อัญเชิญไปบรรจุในพระเจดีที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

วัดศาลาทอง

พระสมณโคดมปางป่าเลไลยก์ พ.ศ. ๒๔๗๐ก่ออิฐถือปูน สูง ๕.๑๐ เมตร
   
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา