ศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วคน. บริจาคยุ้งข้าวโบราณ
เพื่อสานต่อเรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช

 

โครงการก่อสร้างระหัดวิดน้ำโบราณถือกำเนิดจาก คำปรารภของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อดำเนินการเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลากมิติ โดยเฉพาะภูมิปัญญาชุมชนของคนโคราชในอดีต ในแถบลุ่มน้ำลำตะคอง ซึ่งระหัดวิดน้ำนี้ มีคุณค่าในฐานะสิ่งก่อสร้างอันเป็นเชิงช่างที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่สะท้อนถึงการรู้จักการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การจัดการน้ำ โดยมีระหัดวิดน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโคราช โดยได้รับการบริจาคงบประมาณในการจัดสร้างจากอาจารย์วุฒิเดช ครจำนงค์ คณะศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา จำนวน 60,000 บาท


งานออกแบบเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สระน้ำของมหาวิทยาลัย : ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ และอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ้ทำการออกแบบระหัดวิดน้ำ โดยการศึกษาจากระหัดวิดน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง


งานเตรียมเครื่องไม้ และงานตีระหัด โดย นายพยนต์ โภชน์สูงเนิน หรือ คุณลุงยนต์ ช่างผู้เชี่ยวชาญการทำระหัดวิดน้ำโบราณ จากบ้านวังวน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งานออกแบบภาพเสมือน 3D โดยคุณอัครพล อินทกูล

 
 
 
 
 
อาจารย์วุฒิเดช ครจำนงค์ ผู้บริจาคทุนในการก่อสร้างระหัดวิดน้ำโบราณ
 
 
อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ผู้ออกแบบระหัดวิดน้ำ
โดยการศึกษาจากรูปแบบดั้งเดิมและปรับให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่สระน้ำของมหาวิทยาลัย
 
 
ลุงยนต์ ช่างผู้เชี่ยวชาญในการตีระหัด
 
 
การวัดความลึกของน้ำ เพื่อนำไปออกแบบขนาดความกว้างของระหัดวิดน้ำ
 
ทำแพ
 
 
การลงเสาเข็ม
 
 
การทำดุม
 
 
 
 
การตีกำ หรือซี่ล้อ
 
 
 
การมัดกง
 
 
การสานใบตาด, แตะ, กะแตะ หรือใบระหัด
 
 
 
 
การทำรางน้ำ
 
 
พิธีส่งมอบระหัดวิดน้ำโบราณ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา