ศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วคน. บริจาคยุ้งข้าวโบราณ
เพื่อสานต่อเรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช

 
เมื่อปีพุทธศักราช 2559 คณะศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสร้าง “เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ และรางวัลโครงการดีเด่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของชาติ ประจำปี 2562 จากความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนำมาสู่การดำเนินงานเพื่อต่อยอดให้เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยเฉพาะ “วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช” ทางคณะศิษย์เก่าศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา จึงกันได้บริจาค “ยุ้งข้าวโบราณ” พร้อมค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้าย และการปรุงขึ้นใหม่ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาให้ยุ้งข้าวโบราณหลังนี้สามารถใช้บูรณาการสู่การเรียนการสอนของนักศึกษา เชื่อมโยงความรู้ในฐานะแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของโคราชสู่สาธารณชน นับเป็นการน้อมนำแนวพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
 
 
 
 
ยุ้งข้าวโบราณหลังนี้ ตั้งอยู่ ณ บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีอายุร้อยกว่าปีแล้ว เป็นทรัพย์สินของครอบครัว “ครจำนงค์” โดยนายวุฒิเดช ครจำนงค์ ศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้มอบให้คณะศิษย์เก่าเพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีมอบยุ้งข้าวโบราณ และการสำรวจเบื้องต้นในรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 
พิธีมอบยุ้งข้าว ครอบครัว "ครจำนงค์" และทำบุญอุทิศส่วนกุศล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 
 
พิธีมอบทุนการก่อสร้างยุ้งข้าว โดยคณะศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ดำเนินงานก่อสร้างในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ควบคุมงานก่อสร้างโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ และผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเขียนแบบก่อสร้างโดย ผศ.ดร.การุน ศุภมิตรโยธิน อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรม และการประเมินโครงสร้างของอาคารจากงานโยธาและสถาปัตย์ และทีมช่างจากอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะทำงานจะได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ ชุด “ยุ้งข้าวกับวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช” ในลำดับถัดไป
 
ทีมช่างจากอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 
ภาพ โดย คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์, คุณอัครพล อินทกูล, คุณชุตินันท์ ทองคำ
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา