ทรงแผ่พระบารมีเป็นศรีจังหวัดนครราชสีมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาดบริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเพื่อทรงทราบทุกข์สุขจากปากคำของราษฎรเองเสมอมา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานับแต่พุทธศักราช ๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบัน นับกว่าสิบครั้ง ดังนี้

(ที่มา : หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลัษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครราชสีมา, 2544)

   

วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ยังทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทรงเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพที่ ๒ ทรงเยี่ยมกองโรงเรียนการบินทหารอากาศ ทรงสักการะพระพุทธปฏิมา ณ วัดสุทธจินดา ทอดพระเนตรกิจการของสถานีทดลองข้าวพิมาย เสวยพระกระยาหารกลางวันที่ไทรงาม ซึ่งกรมชลประทานจัดถวาย หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินที่ว่าการอำเภอพิมาย ทรงเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรปราสาทพิมาย ทอดพระเนตรโรงเรียนทอกระสอบที่ตำบลจอหอ และประทับแรมที่ค่ายสุรนารี

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมา และทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนสุรนารีวิทยาครั้งนี้ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติด้วย จากนั้นได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติทางด้านวิชาการของนักเรียนด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมกิจการและผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยครูนครราชสีมา

 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทธจินดา ทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี แล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อนทรงเปิดโรงเรียน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนบุญวัฒนา แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสโมสรร่วมเริงชัยกองทัพภาคที่ ๒ เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน

 

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๑ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี ไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดหน้าพระธาตุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี มาประทับที่จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ได้ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีญ์ท้าวสุรนารีด้วย

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านจากอำเภอต่างๆ ใจจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๔ รุ่น ที่โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่าย และทรงปิดทองลูกนิมิตรวัดหน้าพระธาตุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองบิน ๑ นครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พระราชาวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ณ บริเวณเขาสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสไว พราหมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน พระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช ในท้องที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกเหนืออุโบสถวัดบ้านไร่ ตำบลกุตพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ในหลวงเสด็จวัดบ้านไร่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ปราสาทหินพิมาย
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗
ณ วิทยาลัยครูนครราชสีมา

วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อปี พ.ศ.2507

   
   
   

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา