สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
ให้แก่ "เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"


โดยคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย
ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย
และผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารชาแลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์

 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

“เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์
.
โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
2) ประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และมีความอุตสาหะในการบำรุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ
3) เสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันและภายหน้า แทนการรื้อทำลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่

 
โปสเตอร์การรับสมัคร หนังสือราชการแจ้งผลการคัดเลือก รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น อย่างเป็นทางการ ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น นิทรรศการ ASA Conservation and Vernadoc
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา