สถิติการให้บริการในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เริ่มดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่แรกเริ่มให้บริการ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ประกอบไปด้วย ข้อมูลปริมาณของผู้มาเยี่ยมชมจำแนกเป็นรายเดือน ข้อมูลร้อยละประเภทของผู้มาเยี่ยมชม ข้อมูลแสดงร้อยละของที่มาการรู้จัก ข้อมูลลักษณะการเข้าชมเป็นกลุ่มหรือมาเดี่ยว และข้อมูลนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบชาวไทยกับต่างประเทศ

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดย กลุ่มงานหอวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
01. มกราคม 01. มกราคม 01. มกราคม  
02. กุมภาพันธ์ 02. กุมภาพันธ์ 02. กุมภาพันธ์  
03. มีนาคม 03. มีนาคม 03. มีนาคม 03. มีนาคม
04. เมษายน 04. เมษายน 04. เมษายน 04. เมษายน
05. พฤษภาคม 05. พฤษภาคม 05. พฤษภาคม 05. พฤษภาคม
06. มิถุนายน 06. มิถุนายน 06. มิถุนายน 06. มิถุนายน
07. กรกฎาคม 07. กรกฎาคม 07. กรกฎาคม 07. กรกฎาคม
08. สิงหาคม 08. สิงหาคม 08. สิงหาคม 08. สิงหาคม
09. กันยายน 09. กันยายน 09. กันยายน 09. กันยายน
10. ตุลาคม 10. ตุลาคม 10. ตุลาคม 10. ตุลาคม
11. พฤศจิกายน 11. พฤศจิกายน 11. พฤศจิกายน 11. พฤศจิกายน
12. ธันวาคม 12. ธันวาคม 12. ธันวาคม 12. ธันวาคม
 
 
 

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา