เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรือนโคราช
เรือนพ่อคง: ปัญญาสร้างสรรค์และอัจฉริยภาพของช่างท้องถิ่นโคราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
เรือนโคราช พ.ศ. 2559 โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ข้อความในนิทรรศการ ASA Conservation and Vernadoc
เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา