ลำดับ รายละเอียด ชนิดของไฟล์
1. ภาพรวมการดำเนินงาน กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสังเขป PDF Files
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานองค์กร PDF Files
3. ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ PDF Files
4. ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ช่วงที่ 1 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา PDF Files
5. ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ช่วงที่ 2 เรือนโคราช แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด PDF Files
6 ส่วนที่ 4 สถิติการให้บริการ PDF Files
 
ไฟล์ปก (คลิ๊กที่ภาพ)
 
 

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา