ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้
 
 

Pattern สำหรับลงภาพข่าวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 
 
คลิ๊กที่ภาพเพื่อ Dowload PSD File
 

ตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
คลิ๊กที่ภาพเพื่อ Dowload File
 
 
 
การก่อสร้างลานวัฒนธรรม ระยะที่ 2 l ระยะที่ 3l ปฏิทินกิจกรรม
 
 
สถิติจำแนกเป็นรายเดือน
 
ลำดับ รายละเอียด ชนิดของไฟล์
1. ความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2558 Zip Files (PDF)
 
ลำดับ รายละเอียด ชนิดของไฟล์
1. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง มีนาคม 2557 – 30 กันยายน 2557

PDF
2. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 (รอบที่ 1)
PDF
3. ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558 (รอบที่ 2)
PDF
4. สรุปผล : การดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2558

Microsoft Word (docx)
5. เอกสารประกอบการนำเสนอการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : แหล่งเรียนรู้มีชีวิต ซุมโคราช
นำเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อ 4 เมษายน 2559
ไฟล์ปก คลิ๊กที่นี่
PDF Files
6. การพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
“โคราชประตูแห่งการท่องเที่ยวอีสาน” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
7 รายงานผลการดำเนินงาน การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
8. รายงานผลการดำเนินงาน การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
 

แสดงผลได้ดีที่สุดใน Google Chrome

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา